കേരള സര്‍വകാലാശാല ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റി

0

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍വകാലാശാല ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റി വച്ചു. പുതുക്കിയ  തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.