എസ്ബിഐ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ കുറച്ചു

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഏഴാം തവണയും ബാങ്ക് എംസിഎല്‍ആര്‍ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു. റിപ്പോ നിരക്ക് 135 ബേസിസ് പോയിന്റ് കുറച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മറ്റ് ബാങ്കുകളും നിക്ഷേപ പലിശ ഇടയ്ക്കിടെ കുറവ് വരുത്തിയിരുന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തിനും രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനും ഇടയില്‍ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നിരക്കില്‍ ഇത്തവണ 15 ബേസിസ് പോയിന്റാണ് കുറവ് വരുത്തിയത്.

രണ്ടുകോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും പലിശ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 30 മുതല്‍ 75 ബേസിസ് പോയിന്റുവരെയാണ് കുറവ് വരുത്തി. 30 മുതല്‍ 75 ബേസിസ് പോയിന്റുവരെയാണ് കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ഒരു വര്‍ഷ കാലാവധിയുള്ള എംസിഎല്‍ആര്‍ നിരക്ക് 08.05 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 8 ശതമാനമാക്കും. പുതിയ നിരക്കുകള്‍ നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതാണ്.

Comments are closed.