ഗ്രേസ് മാർക്കില്ല, എന്നിട്ടും 99-ൽ, എ പ്ലസുകാരും കുറവ്- എസ്എസ്എൽസി വിജയക്കണക്ക്

0

തിരുവനന്തപുരം: അമിത പ്രതീക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത റിസൾട്ട് എന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എസ്എസ്എൽസി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 99 ശതമാനം ഏങ്കിലും തന്നെ ഇത്തവണയും വിജയ ശതമാനം മുൻ കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത് തന്നെയാണ്. കാര്യമായ മോഡറേഷനുകളോ ഗ്രേസ് മാർക്കോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഫലം 99.26 ശതമാനം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം 99.47 ശതമാനമായിരുന്നത് .21 ശതമാനം മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞത്. എന്നാൽ വലിയ മാറ്റം കാണാൻ ആയത് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എപ്ലസ് നേടിയവരുടെ എണ്ണമാണ്. 1,21,318 വിദ്യാർഥികൾ 2021-ൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ളസ് നേടിയപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് അര ലക്ഷം പോലും കടക്കാതെ  44363  വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയശതമാനം നേടുന്ന ജില്ലയായി കണ്ണൂരും വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയായി പാലായും മാറി.ഏറ്റവും കുറവ് വിജയശതമാനമുള്ള ജില്ല വയനാടാണ്.

ആകെ പ്ലസ് വണ്ണിന് വിഎച്ച്സി അടക്കം ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ  4,67,000 എണ്ണമാണ്. അതായത് ഉപരി പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ  4,23,303 വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇത്തവണ സീറ്റുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.