സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകും

0

തിരുവനന്തപുരം: ദുരിതാശ്വാസത്തിന് സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ കൈത്താങ്ങ്. പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന നൽകാൻ കൊല്ലത്ത് ചേർന്ന കേരള ഗവ. മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെ.ജി.എം.ഒ.എ) സംസ്ഥാന സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡോക്ടർമാർ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുമെന്ന് കേരള ഗവ. റിട്ടയേഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ.ഒ.വാസുദേവനും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ ജില്ല തലത്തിൽ സാഹായ നിധി രൂപീകരിച്ച് പലിശരഹിത വായ്പ നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.