ലോകത്തെ ഏറ്റവും തുറന്നതും നിക്ഷേപപരവുമായ സൗഹൃദ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ നരേന്ദ്ര മോദി

ദില്ലി: രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത, പ്രവചനീയമായ നയം, ബിസിനസ് സൗഹാര്‍ദ്ദ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തുറന്നതും നിക്ഷേപപരവുമായ സൗഹൃദ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും തുറന്ന, നിക്ഷേപ സൗഹാര്‍ദ്ദ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന്ബ്രിക്‌സ് ബിസിനസ്സ് നേതാക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയുടെ 50 ശതമാനവും ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ലോകത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടായിട്ടും, ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങള്‍ സാമ്പത്തിക വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തി, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറ്റി, സാങ്കേതികവിദ്യയിലും നവീകരണത്തിലും പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ കൈവരിച്ചു,” പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു.

Comments are closed.