തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ഇനി സൗജന്യ ചികിത്സക്കായി കര്‍ശന ഉപാധികള്‍

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ഇനി സൗജന്യ ചികിത്സക്കായി കര്‍ശന ഉപാധികള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിലവില്‍ ദാരിദ്ര രേഖക്ക് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാല്‍ ചികിത്സ പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബിപിഎല്‍ വിഭാഗക്കാരെ എ ബി എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുകയും വിധവയുണ്ടെങ്കില്‍ സാക്ഷ്യപത്രവും പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നതിന്റെ രേഖയും ഹാജരാക്കണം. ഇതൊക്കെ ഉറപ്പാക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വേണം.

ഇത്തരക്കാരെയാണ് എ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തിയത്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തുള്ളവരാണ് ബി വിഭാഗത്തില്‍. അവര്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാ സൗജന്യം 30 ശതമാനമാണ്. സ്ഥിരം വരുമാനം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവര്‍ക്കും, കുടുംബത്തില്‍ മാറാരോഗികള്‍ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ ഇനി സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുകയുള്ളു.

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നാണ് സൗജന്യ ചികിത്സ നല്‍കിയിരുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളില്‍ നിന്ന് ഇതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും ബിപിഎല്ലിന്റെ പേരില്‍ അനര്‍ഹക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ കൂടിയാണ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യകത്മാക്കി.

Comments are closed.