കൊച്ചുവേളി സ്വദേശി റോബിൻസൺ 2022ലെ ഗ്ലോബൽ മോഡൽ ഇന്ത്യയുടെ മിസ്റ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചുവേളി സ്വദേശി റോബിൻസൺ 2022ലെ ഗ്ലോബൽ മോഡൽ ഇന്ത്യയുടെ 2022 മിസ്റ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഒഡീഷ്യൽ വച്ച് നടന്ന ഗ്ലോബൽ മോഡൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫാഷൻ ഷോയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് റോബിൻസ്