ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര തിരക്കുകൾ ; അധിക സർവീസുകളുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി

ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര തിരക്കുകൾ പരി​ഗണിച്ച് കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ബംഗളൂരു, മൈസൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കെഎസ്​ആർടിസി അധിക സർവീസുകൾ നടത്തും. 18 സർവീസുകളാണ്​ അധികമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്​.

ഡിസംബർ 20 മുതൽ 25 വരെ: ബംഗളൂരു – കോഴിക്കോട് (മൈസൂർ, ബത്തേരി വഴി), ബംഗളൂരു – കോഴിക്കോട് (കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി), ബംഗളൂരു – തൃശൂർ (സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി), ബംഗളൂരു – എറണാകുളം (സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി), ബംഗളൂരു – കോട്ടയം (സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി), ബംഗളൂരു – കണ്ണൂർ (ഇരിട്ടി വഴി), ബംഗളൂരു – പയ്യന്നൂർ (ചെറുപുഴ വഴി), ബംഗളൂരു – തിരുവനന്തപുരം (നാഗർകോവിൽ വഴി), ചെന്നൈ- തിരുവനന്തപുരം ( നാഗർകോവിൽ വഴി).

ഡിസംബർ 26, 28, 31, ജനുവരി 1, 2, തീയതികളിൽ ബംഗളൂരു – കോഴിക്കോട് (മൈസൂരു, ബത്തേരി വഴി), ബംഗളൂരു – കോഴിക്കോട് (കുട്ട, മാനന്തവാടി വഴി), ബംഗളൂരു – തൃശൂർ (സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി), ബംഗളൂരു – എറണാകുളം (സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി), ബംഗളൂരു – കോട്ടയം ( സേലം, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട് വഴി), ബംഗളൂരു – കണ്ണൂർ ( ഇരിട്ടി വഴി), ബംഗളൂരു – പയ്യന്നൂർ ( ചെറുപുഴ വഴി), ബംഗളൂരു – തിരുവനന്തപുരം (നാഗർകോവിൽ വഴി), ചെന്നൈ- തിരുവനന്തപുരം (നാഗർകോവിൽ വഴി) എന്നിങ്ങനെയാണ് സർവീസുകൾ.