കൂട്ടിയ മിൽമ പാലിന്റെ കൂട്ടിയ വില പിൻവലിച്ചു് മന്ത്രി ചിഞ്ചു റാണി

തിരുവനന്തപുരം: മില്‍മയുടെ വില വർധന സർക്കാർ അറിഞ്ഞില്ലെന്നും പരിശോധിക്കുമെന്നും മിൽമ റിച്ച് പാലിന്റെ വിലവർധമന പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി ചിഞ്ചു റാണി പറഞ്ഞു.അരലിറ്റർ റിച്ച് പാലിന് 29 രൂപയിൽ നിന്ന് 30 രൂപയായും സ്മാർട് പാലിന് 24 രൂപയിൽ നിന്നും 25 ആയുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.

വൻ നഷ്ടം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വില കൂട്ടിയതെന്നും 83 ശതമാനവും ക്ഷീരകർഷകർക്ക് നൽകുന്നുവെന്നും മിൽമ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വില കൂട്ടിയതല്ല ഏകീകരിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു മിൽമയുടെ വിശദീകരണം