നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ് ക്രിസ്‌തുമസ് ,മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഏത് വിഷമ കാലത്തിനുമപ്പുറം നന്മയുടെ ഒരു നല്ല കാലം ഉണ്ടാകുമെന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ക്രിസ്‌തുമസ് സന്ദേശത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ലോകമാകെ കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന ക്രിസ്‌തുമസ് കേരളീയർ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

പ്രത്യാശയുടെ പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി