“പാർലമെൻറിൽ നേരിടുന്നത് ദ്വിമുഖ ആക്രമണം”- അഡ്വ: എ എം ആരിഫ് എംപി – PART-1