രാജ്യത്ത് പുതിയ 13734 കോവിഡ് കേസുകൾ

പുതുതായി 13734 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ, രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 44050009 ആയി ഉയർന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

27 പുതിയ മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മരണസംഖ്യ 526430 ആയി ഉയർന്നു.

സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം 139792 ആയി കുറഞ്ഞു. മൊത്തം അണുബാധ നിരക്ക് 0.32 ശതമാനവും ദേശീയ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് 98.49 ശതമാനവുമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.