നടീനടന്മാർ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകൾ, സിനിമാ രംഗത്തു മുഴുവനും കള്ളപ്പണം, ജി സുധാകരൻ

ആലപ്പുഴ: സിനിമാ മേഖലയിൽ വരുന്ന കോടാനുകോടികളുടെ ഉറവിടം എവിടെനിന്നാണെന്നു ആർക്കുമറിയില്ല. കണ്ണപ്പണം ചെലവഴിക്കാനാണ് പലരും സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. നടീനടന്മാരിൽ പലരും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാണ്. ജോൺ ഏബ്രഹാം അനുസ്മരണവും കവിയരങ്ങും ആലപ്പുഴയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

മലയാളത്തിലിപ്പോൾ നല്ല സിനിമകൾ കുറവാണ്.ആസുരശക്തികൾ ജയിച്ച് കൊടിപാറിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ കൂടുതലും കാണുന്നത്. വിഭ്രാന്തമായ മായിക ലോകത്തേക്കാണ് അവ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സിനിമകൾ ഉണ്ടാകണം.ജോൺ ഏബ്രഹാമിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവ സംവിധായകരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടാത്തത്. ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ടു വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കണം.

നടീനടന്മാരിൽ പലരും കോടീശ്വരന്മാരാകുന്നു. പലരും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളുമാണ്. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും കലാത്മകതയുമുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി സിനിമകളുണ്ടാക്കിയ ജോൺ ഏബ്രഹാമിന്റെ സിനിമകളെന്ന് ജി സുധാകരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.