പെരുന്നാൾ അവധി രണ്ട് ദിവസം


പെരുന്നാൾ അവധി രണ്ട് ദിവസം
പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയും മറ്റന്നാളും പ്രഖ്യാപിച്ചു .ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് മറ്റന്നാൾ കൂടി അവധി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.