മഴക്കെടുതിയിലുണ്ടാകുന്ന കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കൃഷി വകുപ്പ് ജില്ലതലത്തില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നു

*

മഴക്കെടുതി മൂലം കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നതിനും, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായി കൃഷിവകുപ്പ് ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നു. കൃഷി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനുമായി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

തിരുവനന്തപുരം
9495538952
9447816780
2.
കൊല്ലം
9447349503
9497158066
3.
പത്തനംതിട്ട
9446041039
9446324161
4.
ആലപ്പുഴ
9446487335
9539592598
5.
കോട്ടയം
9447659566
7561818724
6.
എറണൊകുളം
9497678634
9383471180
7.
തൃശ്ശൂര്‍
9446549273
8301063659
8.
ഇടുക്കി
9447037987
9383470825
9.
പാലക്കാട്
9446175873
9074144684
10.
മലപ്പുറം
9495206424
9383471623
11.
കോഴിക്കോട്
9847402917
9383471784
12.
വയനാട്
9495622176
9495143422
13.
കണ്ണൂർ
9383472028
9497851557

14.
കാസർകോട്
9383471961
9447089766