വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് പാസാക്കില്ല എന്ന് ബാങ്കുകൾ

ന്യൂഡൽഹി: ഈ മാസം മുതൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അഞ്ച് ലക്ഷമോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള ചെക്കുകൾക്ക് ബാങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പേ സമ്പ്രദായം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് ഇടപാടുകളിലെ തട്ടിപ്പുകൾ തടയാനാണ് ബാങ്കുകൾ പോസിറ്റീവ് പേ നിർബന്ധമാക്കുന്നത്. വിവരങ്ങൾ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾ ചെക്കുകൾ തിരികെ നൽകും. ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.