പ്രതിസന്ധികൾ താത്കാലികം; പിണറായി സർക്കാർ അതിജീവിക്കും